Raport bieżący 2/2018

Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym

Podstawa prawna: Art. 17 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym.

Załącznik: Informacja o ostatecznej cenie i liczbie akcji.

Loading...