Aktualności.

2023

Grupa Ten Square Games z solidnym wzrostem wyników w 3 kw. 2023 r. ogłasza program skupu akcji własnych o wartości do 115 mln PLN w 2024 r..

20 lis 23
Autor: Nina Grabos
7 minuty

Grupa Ten Square Games (TSG) zaraportowała w 3. kwartale 2023 roku rekordowy kwartalny wynik na poziomie skorygowanej EBITDA w wysokości 33,7 mln PLN (wzrost o 53,4% kw/kw) oraz wzrost płatności w grach o 9,1% kw/kw do 110,4 mln PLN. Koncentracja na celach strategicznych i konsekwentne podejście do dalszego rozwoju Grupy przyniosły znaczną poprawę wyników i udowodniły odporność modelu biznesowego TSG w dynamicznie zmieniającym się środowisku gier mobilnych. 

“- Spółka Ten Square Games należy do nielicznego grona podmiotów na rynku gier mobilnych, które są w stanie generować wysoki, stały, comiesięczny cash flow operacyjny na bazie swoich największych gier, niezależnie od kalendarza premier nowych tytułów. Nasz model biznesowy zapewnia nam regularnie środki finansowe zarówno na utrzymanie Spółki, rozwój gier, jak i dzielenie się wypracowaną wartością z akcjonariuszami. – komentuje Andrzej Ilczuk, CEO Ten Square Games.

Wzrost poziomu płatności i rozwój głównych gier Grupy: 

Rekordowy kwartalny poziom skorygowanej EBITDA w 2023 roku (33,7 mln PLN) potwierdza sukces strategii TSG skupionej na najważniejszych produktach w portfolio Grupy. Widoczny w 3. kw. 2023 roku wzrost poziomu płatności (o 9.1% kw/kw do 110.4 mln PLN) udało się osiągnąć dzięki postawieniu w centrum strategii Grupy jej kluczowych produktów. To właśnie Fishing Clash i Hunting Clash stanowiły główną siłę napędową wyników grupy w 3. kw. 2023 roku. 

Wprowadzenie nowych funkcjonalności w głównych produktach Grupy oraz koncentracja na poprawie jakości doświadczenia użytkowników skutkowały wzrostem zaangażowania graczy. Średnia miesięczna liczba użytkowników w Fishing Clash wzrosła do 2,7 miliona (wzrost o 17,4% kw/kw), a w Hunting Clash do 2,0 miliona użytkowników (wzrost o 82% kw/kw). Wings of Heroes przeszło gruntowną przebudowę głównych systemów w grze i ma teraz szansę na realny wzrost płatności od użytkowników. Zmiany w systemach progresji i monetyzacji, razem z nowym systemem LiveOps, zapewniają potencjał wzrostu dla gry w przyszłości. 

Program skupu akcji własnych:

„- Ten Square Games cieszy się silną i stabilną sytuacją finansową, na którą nie mają wpływu jednorazowe zdarzenia o charakterze niegotówkowym. Dlatego też, jako Zarząd Spółki zwróciliśmy się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zgodę na przeprowadzenie programu skupu akcji własnych o wartości do 115 mln PLN. W naszej opinii, kiedy zysk netto jest silnie zaniżony przez niegotówkowe operacje, to bardzo dobra alternatywa dla wypłaty dywidendy w 2024 roku, która podkreślaj naszą wiarę w siłę finansową spółki” – stwierdza Magdalena Jurewicz, CFO Ten Square Games.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego przedmiotem obrad jest upoważnienie Zarządu TSG do przeprowadzenia programu skupu akcji własnych w ciągu 12 miesięcy od udzielenia zgody zostało zwołane na dzień 19 grudnia 2023 roku. Spółka planuje przeznaczyć na nabycie akcji do 115 mln PLN, a jednostkowa cena nabycia akcji ma wynieść max. 300 PLN. Intencją Zarządu jest natychmiastowe umorzenie minimum 90% nabytych akcji. Do udziału w programie skupu akcji własnych uprawnieni będą wszyscy akcjonariusze na tych samych prawach.

Od 2018 roku Ten Square Games rozdystrybuowało w formie dywidendy 251 mln PLN do akcjonariuszy Spółki. Wnioskowany przez Zarząd Ten Square Games program skupu akcji własnych w 2024 r. będzie drugim w historii Spółki. W 2022 r,. podczas pierwszego programu, Spółka nabyła 70 tys. akcji. Średnia jednostkowa cena akcji nabytych w okresie od 20 do 28 stycznia 2022 r. wyniosła 266 PLN. Kwota, jaką Spółka zapłaciła za wszystkie skupione akcje wyniosła 18,6 mln PLN. Program skupu akcji, który Spółka chciałaby zrealizować w 2024 r., pokazuje zaangażowanie TSG w realizację zobowiązania do dzielenia się wypracowaną wartością z akcjonariuszami.

Odpis wartości firmy wynikający z nabycia spółki Rortos S.r.l.

W dniu 20.11.2023 roku Zarząd Ten Square Games, po analizie końcoworocznych testów na utratę wartości aktywów, zdecydował o utworzeniu odpisów aktualizujących wartości aktywów. Dotyczą one wartości firmy wynikającej z nabycia spółki Rortos S.r.l. i wynoszą 9,4 mln EUR. Jednocześnie, wraz z aktualizacją prognoz finansowych nabytej spółki, zmianie uległa szacowana kwota do wypłaty w postaci płatności earnout. Spadek zobowiązania w stosunku do wartości poprzednio prezentowanej w sprawozdaniu został oszacowany na 4,5 mln EUR. Powyższe działania łącznie będą skutkowały obniżeniem w 4. kw. 2023 roku wyniku Grupy o 4,9 mln EUR. 

Powyższa kwota odpisów może jeszcze ulec zmianie ze względu na potencjalne wystąpienie nieprzewidzianych wydarzeń do końca 2023 roku oraz uwzględnienie dodatkowych czynników wpływających na model finansowy nabytej spółki w trakcie prac nad rocznym sprawozdaniem Grupy TSG za 2023 rok. Ostateczna kwota odpisu, a tym samym wpływ na wynik skonsolidowany, zostanie podana w sprawozdaniu rocznym za 2023 rok.

Utworzenie powyższego odpisu ma charakter niegotówkowy i w opinii Zarządu TSG nie wpływa na prowadzenie biznesu i nie oznacza w żaden sposób zmiany strategii. Odpis wynika z konieczności aktualizacji modelu finansowego na kolejne lata. Działalność w branży gier mobilnych charakteryzuje się bardzo dużą niepewnością, stąd Grupa założyła bardzo konserwatywny model rozwoju włoskiej spółki. Rortos S.r.l posiada w swoim portfolio 3 duże gry, które generują bieżące przepływy pieniężne oraz kilka mniejszych projektów. Główne gry spółki to Real Flight Simulator, Airline Commander oraz Wings of Heroes. Poziom przepływów gotówkowych w dwóch pierwszych tytułach jest stosunkowo stały na przestrzeni ostatnich lat i stanowi główne źródło utrzymania studia. Najnowsza produkcja, tj. gra Wings of Heroes, jest w fazie intensywnej przebudowy, pracuje nad nią zespół wybitnych specjalistów zarówno z Polski jak i Włoch, a istotna poprawa parametrów gry wydaje się być kwestią czasu. Pierwotne modele służące do rozpoznania nabycia spółki Rortos opierały się na stabilnych przepływach gotówkowych dla gier Real Flight Simulator oraz Airline Commander, co faktycznie ma miejsce. Zakładały one również istotny wpływ na wyniki nowego tytułu już w 2023 i 2024 roku. Mając na uwadze specyfikę branży, należy założyć, że taki model jest obarczony w sposób oczywisty olbrzymią niepewnością. Zarząd TSG uważa, że dalsza realizacja planów spółki Rortos i wzrost wartości Wings of Heroes są możliwe, ale ich tempo jest wolniejsze i wynika ze specyfiki rozwoju produktów F2P. Chcąc jednak jak najwierniej oddać stan aktywów Grupy, Zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość posiadanych aktywów.

Koszty i Efektywność Operacyjna: 

Wytrwałość TSG w walce o efektywność finansową i operacyjną jest widoczna w dyscyplinie kosztowej i działaniach restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2023 roku, obejmujących m.in. redukcję zatrudnienia. Działania restrukturyzacyjne Grupy zaowocowały zmniejszeniem kosztów operacyjnych w całej Grupie, co pokazuje również sprawność TSG w szybkim dopasowaniu się do warunków rynkowych. 

W ostatnim kw. 2023 roku Grupa TSG zamierza kontynuować realizację swoich strategicznych celów i jeszcze mocniej skupić się na rozwoju głównych produktów. 

O Grupie Ten Square Games: 

Grupa Ten Square Games to czołowy deweloper gier, oddany dostarczaniu fascynujących i immersyjnych doświadczeń w modelu free-to-play. Spółka zatrudnia około 300 oddanych profesjonalistów pracujących w studiach zlokalizowanych we Wrocławiu, Warszawie i Bukareszcie. Portfolio Grupy TSG obejmuje światowej sławy tytuły, takie jak Fishing Clash, jedna z najpopularniejszych 3D symulatorów wędkarstwa na świecie, Hunting Clash, realistyczny symulator polowania, Airline Commander, uznanego symulatora lotu, oraz Wings of Heroes, które miało swoją światową premierę w październiku 2022 roku.

zobacz także .

04 sty 22

Nowy rozdział Ten Square Games: 500

Rok 2019 zamykaliśmy z dwustoma pracownikami na pokładzie. 2020 już z trzystoma. A obecny? Niedawno…

czytaj więcej
25 mar 24

Ten Square Games gotowe na nowe otwarcie w 2024 roku

Ten Square Games gotowe na nowe otwarcie w 2024 roku

czytaj więcej
05 sty 21

Jak dbać o pracowników w czasie pandemii? Nasza specjalna tarcza anty-covidowa

Nadchodzi zima ... a zima w Europie, zwłaszcza w Europie Wschodniej, może przybrać przygnębiający wyraz.…

czytaj więcej
27 maj 24

Ten Square Games z innowacyjną ścieżką rozwoju w odpowiedzi na wyzwania mobilnego gamingu

Pomimo trudnego pierwszego kwartału 2024 roku dla dwóch głównych tytułów firmy, Ten Square Games (TSG)…

czytaj więcej