Audytor.

Audytorem badającym

sprawozdania finansowe Spółki

za rok obrotowy 2024-2025
jest
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul.
Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487588,
NIP: 675-14-92-461,
REGON: 122994138.