IPO.

Ważna wiadomość.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNIENIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI. Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (łącznie „Informacje”) należy uważnie zapoznać się z treścią poniżej przedstawionych wyjaśnień na temat warunków dostępu oraz korzystania z Informacji. Informacje mogą ulegać zmianie lub aktualizacji, wobec czego należy zapoznać się z nimi i poddać je analizie w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z (a) ofertą publiczną („Oferta”) nie więcej niż 2.043.750 wyemitowanych przez spółkę pod firmą Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) akcji zwykłych na okaziciela serii A („Akcje Sprzedawane”) Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, przeprowadzaną przez następujących akcjonariuszy Spółki: (i) Pana Macieja Popowicza, który zamierza sprzedać do 1.222.500 Akcji Sprzedawanych, (ii) Pana Arkadiusza Pernala, który zamierza sprzedać do 585.000 Akcji Sprzedawanych, (iii) Pana Rafała Kamraja, który zamierza sprzedać do 90.000 Akcji Sprzedawanych, (iv) Pana Janusza Dziemidowicza, który zamierza sprzedać do 37.500 Akcji Sprzedawanych, (v) Pana Miłosza Kordeckiego, który zamierza sprzedać do 33.750 Akcji Sprzedawanych, (vi) Pana Wiktora Janasa, który zamierza sprzedać do 22.500 Akcji Sprzedawanych, (vii) Pana Macieja Marszałka, który zamierza sprzedać do 22.500 Akcji Sprzedawanych, (viii) Pana Rafała Vogta, który zamierza sprzedać do 15.000 Akcji Sprzedawanych, (ix) Pana Konrada Słabiga, który zamierza sprzedać do 15.000 Akcji Sprzedawanych oraz (b) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, tj. 7.275.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A („Dopuszczenie”), do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie oraz Dopuszczeniu jest prospekt emisyjny Spółki (wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami i komunikatami aktualizującymi) („Prospekt”), zatwierdzony w dniu 10 kwietnia 2018 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, który został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.tensquaregames.com) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego – Haitong Bank, S.A. Oddział w Polsce (www.haitongib.com/pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym – na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia – informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Sprzedawanych) oraz Ofercie.

Na niniejszej stronie internetowej mogą także zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Informacje: (i) nie podlegają i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności nie mogą być rozpowszechniane, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej („USA”), Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia, (ii) nie są skierowane do osób definiowanych jako „U.S. Person” oraz do osób (podmiotów), które działają na rachunek lub na rzecz osób definiowanych jako „U.S. Person” zgodnie z definicją znajdującą się w Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Ustawa Amerykańska”), (iii) nie są skierowane do osób (podmiotów) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Kanadzie, Japonii lub Australii bądź na obszarze innej jurysdykcji, w której dostęp do Informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie właściwych przepisów obowiązującego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i poza jej granicami Prospekt nie może być traktowany jako propozycja, oferta bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek akcji ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych Spółki. Akcje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz USA), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w USA. Akcje Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Ustawy Amerykańskiej i nie mogą być oferowane ani zbywane w USA. Zarówno Prospekt, jak i Akcje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie Informacji zamieszonych na tej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z Informacjami z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Poprzez wybór poniższej opcji „DALEJ”, niniejszym potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami, akceptuję ich treść oraz wyrażam zgodę na przedstawione w nich ograniczenia, jak również potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Informacji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie internetowej Informacji.

Prospekt emisyjny