Transakcje z podmiotami powiązanymi - Ten Square Games - one of the biggest mobile games development companies in Poland

Transakcje .

z podmiotami powiązanymi

Na tej stronie znajdą się szczegóły dotyczące istotnych (wartość powyżej 5% sumy aktywów) transakcji Spółki z podmiotami powiązanymi. Dotychczas, od momentu debiutu giełdowego Spółki, transakcje takie nie wystąpiły. Mniejsze transakcje tego typu wymienione są w sprawozdaniach finansowych.