Akcjonariat - Ten Square Games - one of the biggest mobile games development company in Poland

Akcjonariat.

Kapitał zakładowy Ten Square Games S.A. wynosi 730 178,30 zł i dzieli się na 7 301 783  akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Liczba akcji/głosów wg stanu na dzień 24 września 2021r.

AkcjonariuszLiczba posiadanych akcji/głosówUdział w kapitale zakładowym/głosach
Porozumienie Akcjonariuszy3 010 12041,22%
Pozostali4 291 66358,78%
Razem7 301 783100%

Porozumienie akcjonariuszy Spółki z dnia 21.10.2019 roku dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki i zgodnego wykonywania praw głosu z akcji Spółki (raport bieżący nr 30/2019). Stronami porozumienia akcjonariuszy są m.in. Maciej Popowicz ( 1.615.000 akcji – 22,22% głosów na 15.01.2021) oraz Arkadiusz Pernal (807.600 – 11,11% głosów na 15.01.2021). 

Pozostańmy w kontakcie.

Administartorem danych osobowych jest Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Ten Square Games S.A. znajdziesz tutaj

Kontakt