Akcjonariat - Ten Square Games - one of the biggest mobile games development companies in Poland

Akcjonariat.

Kapitał zakładowy Ten Square Games S.A. wynosi 730 178,30 zł i dzieli się na 7 301 783  akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Liczba akcji/głosów wg stanu na dzień 24 września 2021r.

AkcjonariuszLiczba posiadanych akcji/głosówUdział w kapitale zakładowym/głosach
Porozumienie Akcjonariuszy12 559 30735,05%
Nationale Nederlanden (fundusze emerytalne)524 371 7,18%
Aviva TFI365 9105,01%
Ten Square Games270 0000,96%
Pozostali3 852 19552,76%
Razem7 301 783100%

(1) Porozumienie akcjonariuszy Spółki z dnia 21.10.2019 roku dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki i zgodnego wykonywania praw głosu z akcji Spółki (raport bieżący nr 30/2019). Stronami porozumienia akcjonariuszy są m.in. Maciej Popowicz (1.332.941 akcji – 18,12% głosów na 24.01.2022) oraz Arkadiusz Pernal (661.552 – 9,06% głosów na 24.01.2022). 

(2) Akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych Spółki, zgodnie z Raportem Bieżącym 14/2022

Pozostańmy w kontakcie.

Administartorem danych osobowych jest Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Ten Square Games S.A. znajdziesz tutaj

Kontakt