Akcjonariat.

Kapitał zakładowy Ten Square Games S.A. wynosi 733 482,20 zł i dzieli się na 7 334 822  akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Liczba akcji/głosów wg stanu na dzień 7 listopada 2022 r.

AkcjonariuszLiczba posiadanych akcji/głosówUdział w kapitale zakładowym/głosach
Porozumienie Akcjonariuszy12 487 28833,91%
Nationale Nederlanden (fundusze emerytalne)365 2214,98%
Ten Square Games270 0000,95%
Pozostali4 412 31360,16%
Razem7 334 822100,0%

(1) Porozumienie akcjonariuszy Spółki z dnia 21.10.2019 roku dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki i zgodnego wykonywania praw głosu z akcji Spółki (raport bieżący nr 30/2019). Stronami porozumienia akcjonariuszy są m.in. Maciej Popowicz (1.332.941 akcji – 18,12% głosów na 24.01.2022) oraz Arkadiusz Pernal (661.552 – 9,06% głosów na 24.01.2022). 

(2) Akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych Spółki, zgodnie z Raportem Bieżącym 14/2022

Pozostańmy w kontakcie.

Administartorem danych osobowych jest Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Ten Square Games S.A. znajdziesz tutaj.

Kontakt