Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 14/2022 .

28 stycznia 2022

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 5/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku zawiadamia, iż w wyniku złożonego za pośrednictwem Ipopema Securities S.A. zlecenia maklerskiego, nabyte zostało w dniu 28 stycznia 2022 roku na rachunek Spółki 13.331 akcji własnych Emitenta po średniej cenie 241,95 zł za akcje. Nabyte akcje stanowią 0,18% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 13.331 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W wyniku transakcji, dokonano skupu całej puli akcji, przewidzianych do skupu w ramach pierwszej transzy. Tym samym zakończono realizację pierwszej transzy skupu akcji własnych.

Zarząd przedstawia szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z realizacji pierwszej transzy skupu akcji własnych:

  1. Pierwsza transza skupu akcji własnych realizowana była w dniach 20 stycznia 2020 roku – 28 stycznia 2022 roku;
  2. Łączna liczba akcji nabytych w ramach pierwszej transzy skupu akcji własnych wynosi 70.000 [słownie: siedemdziesiąt tysięcy] i odpowiada 70.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
  3. Łączna liczba akcji nabytych w ramach pierwszej transzy skupu akcji własnych stanowi 0,96 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,96 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
  4. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnych wyniosła 266,04 zł.
  5. Akcje w liczbie określonej w pkt. 2 zostały nabyte za łączną kwotę 18.623.013,60 zł [słownie: osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzynaście złotych 60/100].

Nabycie akcji nastąpiło w ramach realizowanego przez Spółkę skupu akcji własnych, który rozpoczęty został uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie rozpoczęcia realizacji skupu akcji własnych oraz szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia pierwszej transzy skupu akcji własnych Spółki, podjętej w wykonaniu uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę i utworzenia kapitału rezerwowego.

Nabyte w ramach transakcji akcje mogą zostać (i) umorzone (umorzenie dobrowolne), (ii) wymienione na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez Spółkę przejęć (iii) rozdysponowane przez Zarząd Spółki w inny dopuszczalny prawem sposób, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.