Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 9/2024 .

27 lutego 2024

Zarząd Ten Square Games S.A. (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 8/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku, niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego przez Spółkę w dniach 12-22 lutego 2024 roku skupu akcji własnych (“Skup”).

Skup został przeprowadzony na podstawie i w granicach upoważnienia nadanego Zarządowi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę i utworzenia kapitału rezerwowego (“Uchwała o skupie”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 30/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z Uchwałą o skupie: 

1) co najmniej 90% akcji nabytych w ramach Skupu zostanie umorzona (umorzenie dobrowolne); 

2) pozostała część akcji nabytych w ramach Skupu może zostać rozdysponowana przez Zarząd w inny dopuszczalny prawem sposób, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności. 

W wykonaniu skupu Spółka nabyła 954 166 akcji własnych, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złoty każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLTSQGM00016 (“Akcje Własne”).

Akcje Własne zostały nabyte po jednolitej cenie 120,00 złotych za jedną Akcję Własną tj. za łączną cenę 114 499 920,00 złotych. Łączna wartość nominalna Akcji Własnych wynosi 95 416,60 złotych.

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji Własnych nastąpiło dnia 27 lutego 2024 roku.

Transakcje nabycia Akcji Własnych nastąpiły poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A.

Nabyte przez Spółkę Akcje Własne stanowią 13,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

W ramach Skupu złożono oferty sprzedaży, obejmujące łącznie 4.565.024 akcji Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Skupu, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć, Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji opisanych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniosła 79,10%.

Łączny koszt Skupu (wraz z opłatami, wynagrodzeniem pośrednika itp.) wyniósł 114.589.920 złotych, co daje średnio 120,09 złotych/akcja.