Raport bieżący 3/2020

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 4Q2019

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie Grupy Kapitałowej Ten Square Games w czwartym kwartale 2019 roku wyniosły 78,4 mln zł w porównaniu do 68,1 mln zł osiągniętych w poprzednim kwartale bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie.

W szacunkowej kwocie przychodów 67,7 mln zł odnosi się do przychodów wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi 86% skonsolidowanych przychodów.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2019, który zostanie opublikowany 23 marca 2020 roku.

Loading...