RAPORT BIEŻĄCY 13/2018

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 30.04.2018 roku wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Rafała Olesińskiego, Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Loading...