Reports.

Current

CURRENT REPORT 10/2019 .

3 April 2019

This report was not published in English

Zawarcie umowy najmu powierzchni biurowej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 11.02.2019r. została zawarta pomiędzy Emitentem a Archicom Nieruchomości 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu umowa najmu, której przedmiotem jest powierzchnia biurowa  znajdująca się w budynku biurowo – usługowym City One realizowanego w ramach inwestycji City Forum zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Traugutta 45.

Umowa została zawarta na czas określony wynoszący 5 lat. Okres najmu rozpocznie się w dniu 02.01.2020 r., tj. w dniu przejęcia Przedmiotu Najmu i zakończy się w dniu 02.01.2025 r., z tym zastrzeżeniem, że jeżeli odbiór Przedmiotu Najmu przesunie się w stosunku do wskazanego terminu, to odpowiednio do czasu tego przesunięcia, przesunie się termin zakończenia okresu najmu.

Szacunkowa kwota nominalnych płatności Czynszu (bez opłat eksploatacyjnych) w okresie objętym Umową wynosi 1,5 mln EUR.

Powierzchnie objęte umową najmu będą wykorzystywane przez Emitenta w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Warunki umowy najmu nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.