Reports.

Current

CURRENT REPORT 11/2019 .

3 April 2019

This report was not published in English

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 8 marca 2019 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego obrady odbyły się w dniu 14 stycznia 2019 roku oraz w dniu 17 stycznia 2019 roku (po przerwie).

Zmiany zarejestrowane zostały przez Sąd w dniu 22 lutego 2019 roku.

Zmiany Statutu uchwalone zostały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

 1. Uchwałą nr 8 z dnia 14 stycznia 2019 roku, którą przyjęto nowe brzmienie §6a Statutu nadając mu następującą treść:

„§6a

 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.185,00 PLN (dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 101.850 (stu jeden tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje”) w terminie do dnia 31.12.2021 r. („Kapitał Docelowy”).
 2. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 1 powyżej upoważnienie do podwyższenia kapitału poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wyłącznie w celu realizacji ustanowionego w Spółce uchwałą Walnego Zgromadzenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki („Program Motywacyjny”) oraz zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi w przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia regulaminie Programu Motywacyjnego („Regulamin”) oraz w statucie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru nowych Akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 4. Celem podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego.
 5. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą określeni w Regulaminie uczestnicy Programu Motywacyjnego po spełnieniu warunków i kryteriów w nim zawartych.
 6. Prawo objęcia Akcji może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r.”
 7. 7. Zarząd ma prawo wydawać Akcje wyłącznie za wkłady pieniężne po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy).
 8. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały wydane. Akcje wydane po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały wydane.
 9. Ze względu na fakt, że dopuszczanie i wprowadzanie do obrotu na rynku regulowanym Akcji obejmowanych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego jest uregulowane odrębnie w Regulaminie, wyłącza się w stosunku do tych Akcji stosowanie § 7 ust. 6 statutu Spółki.”
 1. Uchwałą nr 11 z dnia 17 stycznia 2019 roku, którą przyjęto nowe brzmienie §6 Statutu nadając mu następująca treść:

„§6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 722.500,00 zł (siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 7.225.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Na skutek zmian w Statucie, Zarząd Spółki upoważniony został do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Kapitał docelowy pozostały do objęcia: 10 185,00 zł.

Kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 5.000,00 zł i po zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki wynosi: 722 500,00 zł i dzieli się na 7 225 000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do wykonywania 7 225 000 (siedmiu milionów dwustu dwudziestu pięciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Liczba umorzonych akcji i liczba głosów odpowiadających umorzonym akcjom wynosi: 50 000.

W załączeniu Zarząd Spółki publikuje treść jednolitą Statutu.