Reports.

Current

CURRENT REPORT 12/2019 .

3 April 2019

This report was not published in English

Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za okres zakończony 30 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 Zarząd Ten Square Games S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku. Termin przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019r., który pierwotnie wyznaczono na 22 sierpnia 2018 roku, zostaje przesunięty na 28 sierpnia 2019 roku.

Podstawę prawną przekazania raportu stanowi § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.