Reports.

Current

CURRENT REPORT 14/2018 .

3 April 2019

This report was not published in English

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji oraz ustalenie daty pierwszego notowania na GPW

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ informuje, że w dniu 10 maja 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił:
* wprowadzić z dniem 11 maja 2018 roku do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje Spółki, tj. 7.275.000 _siedem milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN _dziesięć groszy_ każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”KDPW”_ kodem ISIN PLTSQGM00016,
* notować akcje Spółki w systemie ciągłych notowań pod nazwą skróconą TSGAMES i oznaczeniem TEN.