Reports.

Current

CURRENT REPORT 15/2018 .

3 April 2019

This report was not published in English

Informacje na temat zakończonej oferty publicznej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games S.A. _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej sprzedaży _”Oferta”_ przeprowadzonej przez akcjonariuszy sprzedających, tj. Pana Macieja Popowicza, Pana Arkadiusza Pernala, Pana Rafała Kamraja, Pana Janusza Dziemidowicza, Pana Miłosza Kordeckiego, Pana Wiktora Janasa, Pana Macieja Marszałka, Pana Rafała Vogta oraz Pana Konrada Słabiga _”Akcjonariusze Sprzedający”_ 2.043.750 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda _”Akcje Oferowane”_.

1_ Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży wśród Inwestorów Indywidualnych:
rozpoczęcie subskrypcji: 12 kwietnia 2018 roku;
zakończenie subskrypcji: 18 kwietnia 2018 roku.

2_ Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży wśród Inwestorów Instytucjonalnych:
rozpoczęcie subskrypcji: 20 kwietnia 2018 roku;
zakończenie subskrypcji: 24 kwietnia 2018 roku.

3_ Akcje Oferowane zostały przydzielone w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

4_ Publiczna sprzedaż obejmowała do 2.043.750 Akcji Oferowanych.

5_ Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 36,4%.
Redukcja wśród inwestorów instytucjonalnych nie wystąpiła. Zapisy były składane w odpowiedzi na zaproszenie wystosowane w związku z uczestnictwem w procesie budowy księgi popytu.

6_ W ramach Oferty złożono zapisy łącznie na 2.270.783 akcje, w tym:
Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 623.033 akcje, oraz
Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 1.647.750 akcje.

7_ Akcjonariusze Sprzedający dokonali w ramach Oferty przydziału wszystkich 2.043.750 Akcji Oferowanych, w tym:
396.000 Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym, oraz
1.647.750 Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym.

8_ Akcje Oferowane nabywane były po cenie równej 46,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

9_ Zapisów na Akcje Oferowane dokonało 1.861 inwestorów, w tym:
1.827 Inwestorów Indywidualnych, oraz
34 Inwestorów Instytucjonalnych.

10_ Akcjonariusze Sprzedający przydzielili Akcje Oferowane 1.861 inwestorom, w tym:
1.827 Inwestorom Indywidualnym, oraz
34 Inwestorom Instytucjonalnym.

11_ W związku z Ofertą Spółka nie zawarła żadnych umów o subemisję.

12_ Wartość przeprowadzonej Oferty, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny sprzedaży, wyniosła 94.012.500,00 PLN.

13_ Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów Oferty. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

14_ Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów Oferty i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przygotowaniem Oferty.

15_ Akcje Oferowane zostały nabyte w zamian za środki pieniężne.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2018 roku.