Reports.

Current

CURRENT REPORT 16/2018 .

3 April 2019

This report was not published in English

Informacje na temat zakończonej oferty publicznej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 15/2018 w sprawie informacji na temat zakończonej oferty, Zarząd Ten Square Games S.A. _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat kosztów zakończonej oferty publicznej sprzedaży przeprowadzonej przez akcjonariuszy sprzedających, tj. Pana Macieja Popowicza, Pana Arkadiusza Pernala, Pana Rafała Kamraja, Pana Janusza Dziemidowicza, Pana Miłosza Kordeckiego, Pana Wiktora Janasa, Pana Macieja Marszałka, Pana Rafała Vogta oraz Pana Konrada Słabiga _”Akcjonariusze Sprzedający”_ 2.043.750 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda _”Akcje Oferowane”_.

1. Łączne koszty związane z Ofertą poniesione przez Spółkę wyniosły 626.598 zł netto, w tym:
* przygotowania i przeprowadzenia oferty – 162.612 zł;
* wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy;
* sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 334.447 zł;
* promocji oferty – 129.539 zł.

Wskazany powyżej łączny koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej został rozliczony poprzez ujęcie w kosztach bieżących okresów, z czego:
* kwota 285.273 zł obciążyła wynik 2017 roku;
* kwota 341.325 zł obciąży wynik 2018 roku.

Spółka nie poniosła kosztów wynagrodzenia prowizyjnego Oferującego. Koszty te zostały poniesione przez Akcjonariuszy Sprzedających.

2. Zgodnie z wyliczeniami Spółki, średni koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej przypadający na jedną akcję wynosi 9 groszy.