Reports.

Current

CURRENT REPORT 18/2018 .

3 April 2019

This report was not published in English

Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za okres zakończony 30 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 9 maja 2018 Zarząd Ten Square Games S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2018 roku. Termin przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018r., który pierwotnie wyznaczono na 20 września 2018 roku, zostaje przesunięty na 27 sierpnia 2018 roku.

Podstawę prawną przekazania raportu stanowi  § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.