Reports.

Current

CURRENT REPORT 19/2018 .

3 April 2019

This report was not published in English

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A., mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, zobowiązuje się do przekazywania informacji o wstępnych kwartalnych przychodach ze sprzedaży. Zarząd będzie przekazywał informację w formie raportu bieżącego do 15-tego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Ten Square Games w drugim kwartale 2018 roku wyniosły 23 mln zł w porównaniu do 5 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży za dany kwartał będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest skonsolidowany raport półroczny za okres zakończony 30 czerwca 2018, który będzie opublikowany 27 sierpnia 2018 roku.