Reports.

Current

CURRENT REPORT 20/2018 .

3 April 2019

This report was not published in English

Powołanie Członka Zarządu Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat:

Powołanie Członka Zarządu Ten Square Games S.A.

Treść raportu:

Ten Square Games S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pani Magdaleny Jurewicz do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki począwszy od dnia 1 września 2018 roku w ramach obowiązującej kadencji.


Pani Magdalena Jurewicz posiada wykształcenie wyższe, uzyskała tytuł magistra ekonomii na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Obecnie jest też w trakcie zdobywania kwalifikacji CIMA – ukończony poziom operacyjny (CIMA Diploma in Management Accounting).


W okresie 10.2012-1.2016 Pani Magdalena Jurewicz pracowała w dziale Audytu we wrocławskim oddziale EY, a od lutego 2016 roku pracuje w Spółce najpierw na stanowisku kontrolera finansowego, a później dyrektora finansowego.

Pani Magdalena Jurewicz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, w tym w szczególności nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zgodnie z oświadczeniem, Pani Magdalena Jurewicz nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.