Reports.

Current

CURRENT REPORT 7/2018 .

3 April 2019

This report was not published in English

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Podstawa prawna: §80 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych za 2018 rok.

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za I kwartał 2018 roku – 28 maja 2018 roku;

  • za III kwartał 2018 roku – 20 listopada 2018 roku;

  1. Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku – 20 września 2018 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że

  1. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2018 roku;

  2. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowa

  3. odrębnych raportów kwartalnych,

  4. zgodnie z § 63 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikować odrębnego raportu półrocznego.