Raport bieżący nr 12/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 12/2021 .

19 maja 2021

Raport bieżący nr 12/2021

Data sporządzenia: 2021-05-19

Skrócona nazwa emitenta: TEN SQUARE GAMES S.A.

Temat: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy i skupu akcji własnych, wraz z oceną Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 19 maja 2021r. podjął uchwałę w przedmiocie skierowania do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2020 w wysokości 150.589.521,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych i 00/100) w ten sposób że:

1) kwotę 72 673 110,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć złotych) zaproponował przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) na akcję;
2) kwotę 77 916 411, 00 PLN (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta jedenaście złotych) zaproponował przekazać na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia;
3) zaniechać odpisu na kapitał zapasowy.

Zarząd Spółki zawnioskował do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 5 lipca 2021r. oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 19 lipca 2021r.

Zarząd Ten Square Games S.A. w dniu 19 maja 2021 r. podjął również uchwałę o skierowaniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wniosku o upoważnienie Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych i utworzenie kapitału rezerwowego, przy czym:

1)nabycie akcji następować będzie w celu: (i) umorzenia (umorzenie dobrowolne) lub (ii) wymiany na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez Spółkę przejęć lub (iii) rozdysponowania przez Zarząd Spółki w inny dopuszczalny prawem sposób, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności;
2)przedmiotem nabycia będą akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 670 000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy akcji);
3)akcje będą mogły być nabywane w terminie 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały ZWZ w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji;
4)cena nabycia jednej akcji nie będzie niższa niż PLN 200 oraz wyższa niż PLN 600, przy czym jeżeli skup akcji odbywać się będzie z uwzględnieniem odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Standard”), w takim wypadku cena będzie określana z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Standardu;
5)na nabycie akcji utworzony zostanie kapitał rezerwowy w wysokości 134 000 000 PLN.

Przedmiotowe wnioski zostały w dniu 19.05.2021 r. pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy, który zakończył się w dniu 31 grudnia 2020 roku oraz upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych i utworzenie kapitału rezerwowego podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.