Raport bieżący 1/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 1/2020 .

7 stycznia 2020

Ujawnienie stanu posiadania –  zawiązanie Porozumienia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games S.A.  „Spółka” informuje, że dzisiaj wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, z którego wynika, że w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, w dniu 23 grudnia 2019 roku, Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny dalej „OFE” zmniejszył stan posiadania akcji Spółki, poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed dokonaniem transakcji zbycia akcji Spółki, OFE posiadało 369 800 akcji Spółki co stanowiło 5,11% jej kapitału zakładowego. Akcje te uprawniały do 369 800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,11 % ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem, po dokonaniu transakcji OFE posiada 356 855 akcji Spółki, co stanowi 4,93% jej kapitału zakładowego. Akcje te uprawniają do 356 855 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,93% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie, w wyniku tych samych transakcji zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: OFE oraz Nationale – Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny „DFE” zmniejszyły łączny stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed dokonaniem transakcji zbycia akcji Spółki, OFE i DFE posiadały łącznie 372 419 akcji Spółki co stanowiło 5,14% jej kapitału zakładowego. Akcje te uprawniały do 372 419 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,14% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem, po dokonaniu transakcji Spółki, OFE i DFE posiadają łącznie 356 855 akcji Spółki, co stanowi 4,93% jej kapitału zakładowego. Akcje te uprawniają do 356 855 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,93% ogólnej liczby głosów.