Raport bieżący 12/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 12/2020 .

24 lutego 2020

Informacja o szacunkowej efektywnej stopie podatkowej za 2019 rok

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu: 

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że dokonał szacunku efektywnej stawki podatkowej przy zastosowaniu po raz pierwszy ulgi IP BOX. Szacunkowa stopa podatkowa za 2019 rok wyniosła 9,4% jednostkowego zysku brutto Spółki. 

Ulga IP BOX polega na opodatkowaniu dochodu uzyskanego z kwalifikowanych praw własności stawką 5% zamiast standardowych 19%. Jednakże Zarząd Spółki podkreśla, że przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące, nowe przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenie podatkowe za 2019 rok może być w przyszłości przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli ewentualne dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie, kwoty wykazane w niniejszym raporcie, jak także w sprawozdaniu finansowym, mogą ulec zmianie w późniejszym terminie, po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organa skarbowe.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, niezaudytowane, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o stawce podatkowej będzie opublikowana w raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2019, który zostanie opublikowany 23 marca 2020 roku.