Raport bieżący 20/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 20/2020 .

21 kwietnia 2020

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21.04.2020 r. powziął informację o decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Zużałka o złożeniu rezygnacji z funkcji w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na koniec dnia 21.04.2020 r.

Rezygnacja Przewodniczącego związana jest z zamiarem kandydowania na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki następnej kadencji.

Mandat Pana Maciej Popowicza – jako Prezesa Zarządu obecnej kadencji – wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok obrotowy 2019.