Raport bieżący 22/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 22/2020 .

21 kwietnia 2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402ą i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 maja 2020 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Traugutta 45.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.tensquaregames.com/investors, w zakładce „Investors – Walne Zgromadzenia”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1