Raporty.

Bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 24/2018 .

21 grudnia 2018

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 14 stycznia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A._”Spółka”_ z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 21.12.2018 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza reprezentującego powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki Pana Arkadiusza Pernala o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.01.2019 r. ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym z dnia 17.12.2018 r. o numerze 23/2018.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ten Square Games S.A. numer 3 z dnia 15 marca 2018 r. poprzez zmianę warunków programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników zawartych w uchwale i załącznikach do tej uchwały, upoważnienie zarządu do emisji akcji, podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat, upoważnienie zarządu do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmianę statutu odpowiadającą powyższym zmianom i konieczną dla osiągnięcia ich celu, tj. zmianę polegającą na usunięciu postanowień dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i w miejsce warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego – wprowadzeniu postanowień dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w drodze utworzenia kapitału docelowego z udzieleniem zarządowi upoważnienia do emisji akcji, podwyższania kapitału zakładowego oraz pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 14.01.2019r. jest następujący:
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ten Square Games S.A. numer 3 z dnia 15 marca 2018 r. poprzez zmianę warunków programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników zawartych w uchwale i załącznikach do tej uchwały, upoważnienie zarządu do emisji akcji, podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat, upoważnienie zarządu do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmianę statutu odpowiadającą powyższym zmianom i konieczną dla osiągnięcia ich celu, tj. zmianę polegającą na usunięciu postanowień dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i w miejsce warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego – wprowadzeniu postanowień dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w drodze utworzenia kapitału docelowego z udzieleniem zarządowi upoważnienia do emisji akcji, podwyższania kapitału zakładowego oraz pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
15. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada żądanie akcjonariusza wraz z uzasadnieniem.