Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 25/2019 .

7 sierpnia 2019

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu “Spółka”  informuje, że w dniu 07.08.2019 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zarząd Spółki uchwałą numer 1 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Zmiany zarejestrowane zostały przez Sąd w dniu 24.07.2019 roku.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 1.624,50 PLN słownie: tysiąc sześćset dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy i po zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki wynosi: 724.124,50 PLN siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy i dzieli się na:

a. 7 225 000 siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do wykonywania 7 225 000 siedmiu milionów dwustu dwudziestu pięciu tysięcy głosów na Walnym Zgromadzeniu;
b. 16 245 szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda uprawniających do wykonywania 16 245 szesnastu tysięcy dwustu czterdziestu pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji: 7 241 245 słownie: siedem milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści pięć.

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia: 8.560,50 PLN osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy.

Podwyższenie kapitału zakładowego ma związek z realizacją programu motywacyjnego na lata 2018-2020 uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wskazane podwyższenie dotyczy pierwszego okresu obowiązywania programu motywacyjnego tj. okresu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Akcje objęte zostały przez kilkanaście osób, które uznane zostały za kluczowe dla działalności grupy kapitałowej Emitenta. Akcje mają formę dokumentową, do czasu ich dematerializacji w związku z ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje tej puli są objęte zakazem sprzedaży tzw. lock-up do dnia 01.07.2020 roku.

Treść zmienionego § 6 Statutu Spółki:

 

§6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 724.124,50 zł słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy i dzieli się na:
1. 7.225.000 siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy każda;
2. 16 245 szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł słownie: dziesięć groszy każda.

W załączeniu Zarząd Spółki publikuje treść jednolitą Statutu.
Załączniki:

TSG_statut_tekst_jednolity.pdf