Raport bieżący 25/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 25/2020 .

13 maja 2020

Powołanie członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. na podstawie uprawnień osobistych akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 12 maja 2020 roku Spółka otrzymała od akcjonariuszy:

1. Macieja Popowicza, reprezentującego 30,39% kapitału zakładowego Spółki, oświadczenie o wykonaniu uprawnienia osobistego do powołania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jednego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przysługującego akcjonariuszowi na podstawie §14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki. Maciej Popowicz oświadczył o powołaniu: Pana Rafała Olesińskiego PESEL: 74051300518, który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Tomasza Drożdżyńskiego PESEL: 84112602532 oraz Pana Wiktora Schmidt PESEL: 82120203237 do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, rozpoczynającej się po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2020 roku, na którym zatwierdzone ma zostać sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019;

2. Arkadiusza Pernala, reprezentującego 14,54% kapitału zakładowego Spółki, oświadczenie o wykonaniu uprawnienia osobistego do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, przysługującego akcjonariuszowi na podstawie §14 ust. 4 Statutu Spółki. Arkadiusz Pernal oświadczył o powołaniu Pana Macieja Marszałka PESEL: 80020604697 do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, rozpoczynającej się po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2020 roku, na którym zatwierdzone ma zostać sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że życiorysy oraz oświadczenia członków Rady Nadzorczej wymagane zgodnie z przepisami prawa, zostaną opublikowane niezwłocznie po ich uzyskaniu przez Zarząd Spółki.