Raport bieżący 27/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 27/2020 .

13 maja 2020

Zgłoszenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 12 maja 2020 r. otrzymał od Arkadiusza Pernala, działającego w imieniu własnym oraz z upoważnienia pozostałych stron porozumienia akcjonariuszy Ten Square Games S.A. zawartego w dniu 21 października 2019 roku pomiędzy: Arkadiuszem Pernalem, Maciejem Popowiczem, Rafałem Vogtem, Konradem Słabigiem, Miłoszem Kordeckim oraz Wojciechem Gattnerem, zgłoszenie kandydatury Marcina Biłosa na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura wpłynęła w związku ze zwołanym na dzień 20 maja 2020 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, w którego porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorys kandydata.

Marcin_Bilos_CV_RN_TSG.pdf