Raport bieżący 28/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 28/2020 .

13 maja 2020

Uzupełnienie i zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 20 maja 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” informuje o podjęciu decyzji o uzupełnieniach i zmianie w projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 20 maja 2020 roku.

Uzupełnienia dotyczą następujących uchwał: Uchwały nr 20 dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej Spółki zgodnie ze zgłoszoną kandydaturą, Uchwały nr 23 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji uzupełnienie kwot, oraz uchwały nr 26 w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego obejmującego prawo nabycia istniejących akcji Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uzupełnienie w zakresie dat.

Zmiana dotyczy Uchwały nr 25 w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego na lata 2021-2022, zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. W uchwale zmieniono okres upoważnienia dla Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

W załączeniu Spółka przekazuje zaktualizowaną treść projektów uchwał oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Projekty_uchwal_ZWZ_wraz_z_uzasadnieniem.pdf

Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_na_walnym_zgromadzeniu_akcjonariuszy.pdf