Raport bieżący 32/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 32/2020 .

20 maja 2020

Informacja na temat dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 20 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, w myśl której, zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 73.796.395,00 złotych słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych zostanie podzielony w następujący sposób:

1. kwota 27.371.906,10 zł słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć złotych i dziesięć groszy zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 3,78 złotych słownie: trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy na akcję;

2. kwota 46.424.488,90 zł słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 29 maja 2020 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2020 roku.
Liczba akcji uprawnionych do dywidendy to: 7 241 245 akcje.