Raport bieżący 35/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 35/2020 .

21 maja 2020

Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii B

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 21 maja 2020 roku powziął informację o tym, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. KDPW w dniu 19 maja 2020 roku wydał oświadczenie nr 400/2020 w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 16 245 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Zarząd KDPW postanowił o warunkowej rejestracji w depozycie 16 245 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz oznaczeniu ich kodem PLTSQGM00016, pod warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN. Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Pełna treść oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w załączeniu raportu.

Załączniki:

Oswiadczenie_KDPW.pdf