Raport bieżący 36/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 36/2020 .

1 czerwca 2020

Dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” informuje, że powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „GPW” w dniu 29 maja 2020 roku uchwały nr 400/2020 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, którą to uchwałą Zarząd GPW:
i dopuścił do obrotu giełdowego na rynku równoległym 16.245 szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy każda „Akcje”;
ii postanowił wprowadzić Akcje z dniem 3 czerwca 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 czerwca 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLTSQGM00016”.
Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.