Raport bieżący 45/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 45/2020 .

6 lipca 2020

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie) Grupy Kapitałowej Ten Square Games w drugim kwartale 2020 roku wyniosły 169,5 mln zł w porównaniu do 94,9 mln zł osiągniętych w poprzednim kwartale (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie).

W szacunkowej kwocie przychodów 157,2 mln zł odnosi się do przychodów wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi ok. 93% skonsolidowanych przychodów.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2020 roku, które będzie opublikowane 24 sierpnia 2020 roku.