RAPORT BIEŻĄCY 52/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 52/2020 .

25 sierpnia 2020

Aktualizacja informacji związanej z ujęciem księgowym transakcji sprzedaży akcji w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2020 roku dla nowego Prezesa Zarządu Pana Macieja Zużałka

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 40/2020, Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w toku prac związanych z przygotowaniem i publikacją śródrocznego raportu oraz w toku procedur przeglądu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, po ponownym przeanalizowaniu warunków transakcji, Zarząd dokonał ponownej jej oceny i zdecydował o rozpoznaniu kosztu transakcji w wysokości 72 398 017,50 PLN proporcjonalnie w okresie 3 lat (12 rozpoczętych kwartałów).

Konsekwencją zmiany w ujęciu transakcji jest okoliczność, że Spółka w jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów grupy kapitałowej Ten Square Games S.A. za pierwsze półrocze 2020 roku nie wykaże w swoich księgach jednorazowego kosztu w wysokości 72 398 017,50 PLN (jak wskazywano w raporcie bieżącym nr 40/2020), lecz koszt ten będzie rozpoznawany proporcjonalnie w okresie 3 lat (12 rozpoczętych kwartałów) począwszy od dnia 20 maja 2020 r. W związku z powyższym koszt ujęty w jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów grupy kapitałowej Ten Square Games S.A. w pierwszym półroczu 2020 roku wyniesie 6 033 168 PLN.