Raport bieżący 59/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 59/2020 .

26 października 2020

Dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że dzisiaj tj. w dniu 21.10.2020 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 19 października 2020 roku uchwały nr 799/2020 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, którą to uchwałą Zarząd GPW:

  1. dopuścił do obrotu giełdowego na rynku równoległym 26.066 (dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje”);
  2. postanowił wprowadzić Akcje z dniem 21 października 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 października 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLTSQGM00016”.

Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.