Raport bieżący 60/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 60/2020 .

26 października 2020

Komunikat KDPW – Rejestracja Akcji Serii B 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących 57/2020 z dnia 14 października 2020 roku oraz 59/2020 z dnia 21 października 2020 roku informuje, że dzisiaj powziął informację o wydaniu w dniu 20 października 2020 roku przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) komunikatu informującego o rejestracji w KDPW 26 066 (dwudziestu sześciu tysięcy sześćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych kodem ISIN PLTSQGM00016 („Akcje”). Data rejestracji: 21 październik 2020 roku.

Tym samym Zarząd informuje, że spełnił się warunek przewidziany w uchwale nr 799/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW, o wydaniu której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 59/2020 z dnia 21 października 2020 roku.