Raport bieżący 62/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 62/2020 .

19 listopada 2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 „Spółka”, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 grudnia 2020 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Traugutta 45.

W załączeniu Zarząd przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z CV kandydata na członka Rady Nadzorczej.

Dokumentacja związana ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.tensquaregames.com/investors, w zakładce „Investors – Walne Zgromadzenia”.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Projekty uchwał NWZ wraz z uzasadnieniem

CV Arkadiusz Pernal