Raport bieżący 8/2022 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 8/2022 .

25 stycznia 2022

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku.
Korekta dotyczy liczby akcji własnych nabytych przez Spółkę w dniu 24 stycznia 2022 roku, w wyniku zlecenia maklerskiego złożonego za pośrednictwem Ipopema Securities S.A., a w konsekwencji także średniego kursu nabytych akcji, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, a także ogólnej liczby akcji własnych Emitenta znajdujących się w jego posiadaniu według stanu na dzień 24 stycznia 2022 roku.
Przyczyną dokonania korekty jest okoliczność, że otrzymane przez Spółkę w dniu 24 stycznia 2022 roku potwierdzenie transakcji (z liczbą akcji i średnią ceną nabycia) nie zawierało transakcji zawartych na zamknięciu sesji (tzw. fixing).
Prawidłową treść raportu Spółka podaje poniżej:
„W nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 5/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku zawiadamia, iż w wyniku złożonego za pośrednictwem Ipopema Securities S.A. zlecenia maklerskiego, nabyte zostało w dniu 24 stycznia 2022 roku na rachunek Spółki 8 491 akcji własnych Emitenta po średniej cenie 285,53 zł za akcje. Nabyte akcje stanowią 0,12% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 8 491 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W wyniku przeprowadzonej transakcji Emitent posiada łącznie 20 479 akcji własnych odpowiadających 20 479 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,28% jej kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Nabycie akcji nastąpiło w ramach realizowanego przez Spółkę skupu akcji własnych, który rozpoczęty został uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie rozpoczęcia realizacji skupu akcji własnych oraz szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia pierwszej transzy skupu akcji własnych Spółki, podjętej w wykonaniu uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę i utworzenia kapitału rezerwowego.
Nabyte w ramach transakcji akcje mogą zostać (i) umorzone (umorzenie dobrowolne), (ii) wymienione na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez Spółkę przejęć (iii) rozdysponowane przez Zarząd Spółki w inny dopuszczalny prawem sposób, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.