Raport bieżący 8/2022 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 8/2022 .

24 stycznia 2022

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 5/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku zawiadamia, iż w wyniku złożonego za pośrednictwem Ipopema Securities S.A. zlecenia maklerskiego, nabyte zostało w dniu 24 stycznia 2022 roku na rachunek Spółki 8 355 akcji własnych Emitenta po średniej cenie 285,63 zł za akcje. Nabyte akcje stanowią 0,11% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 8 355 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W wyniku przeprowadzonej transakcji Emitent posiada łącznie 20 343 akcji własnych odpowiadających 20 343 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,28% jej kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Nabycie akcji nastąpiło w ramach realizowanego przez Spółkę skupu akcji własnych, który rozpoczęty został uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie rozpoczęcia realizacji skupu akcji własnych oraz szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia pierwszej transzy skupu akcji własnych Spółki, podjętej w wykonaniu uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę i utworzenia kapitału rezerwowego.

Nabyte w ramach transakcji akcje mogą zostać (i) umorzone (umorzenie dobrowolne), (ii) wymienione na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez Spółkę przejęć (iii) rozdysponowane przez Zarząd Spółki w inny dopuszczalny prawem sposób, z  uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.