Raport bieżący nr 1/2022 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 1/2022 .

5 stycznia 2022

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Spółka” zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim „Rozporządzenie”, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:
1.Raport okresowy za rok 2021:
– Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 21 marca 2022 r.
2.Raporty okresowe za rok 2022:
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 – 23 maja 2022 r.
– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 – 22 sierpnia 2022 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 – 21 listopada 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.