Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 12/2023 .

21 kwietnia 2023

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r., informuje o  zakończeniu przez Spółkę procesu konsultacji w sprawie zwolnień grupowych z przedstawicielami pracowników Spółki, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz o podjęciu przez Zarząd Spółki, uchwały o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego w Spółce na zasadach określonych w regulaminie podczas procesu konsultacji.

Redukcja zatrudnienia, w tym zwolnienia grupowe, zostanie przeprowadzona do końca kwietnia 2023 roku i obejmie 110 osób związanych ze Spółką. Spółka rozwiązała umowy ze 105 osobami, w  tym 43 zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę oraz podjęła decyzję o nieprzedłużaniu wybranych umów, z  5 osobami.  

W wyniku konsultacji ustalono, że zwalniani pracownicy otrzymają ofertę wsparcia szerszego niż to, które wynika z obowiązujących Spółkę przepisów prawa. Pracownicy objęci zostaną także działaniami osłonowymi obejmującymi m.in. wsparcie psychologiczne czy wsparcie w poszukiwaniu pracy. Spółka, zgodnie z wymogami prawa, przekaże stosowne informacje, w tym treść protokołu z konsultacji Powiatowemu Urzędowi Pracy.

Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień, która obciąży wynik Grupy Ten Square Games w drugim kwartale 2023 r. wyniesie około 5,3 mln zł. Spółka szacuje, że pełny znormalizowany efekt redukcji zatrudnienia będzie widoczny w wynikach Spółki od sierpnia 2023 roku, a  różnica w kosztach ponoszonych z tytułu obniżenia zatrudnienia wyniesie 1,8 mln miesięcznie.

Spółka przekaże ostateczne kwoty kosztów i oszczędności z tytułu przeprowadzenia redukcji zatrudnienia w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2023 r.