Raport bieżący nr 14/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 14/2021 .

10 czerwca 2021

Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta: TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że 10 czerwca 2021 roku podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla Spółki.
Celem tego procesu jest wybór najlepszego sposobu realizacji długoterminowej strategii Spółki, polegającej na dalszym rozwoju i maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. W trakcie przeglądu Ten Square Games S.A. będzie kontynuować realizację dotychczasowej strategii, działań i projektów. Zarząd będzie brał pod uwagę różne opcje strategiczne, w tym pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego.
W ramach procesu, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, wybranym podmiotom mogą być udzielane dodatkowe informacje o Spółce i jej podmiotach powiązanych. W związku z powyższym Zarząd zaangażował doradców finansowych i prawnych, którzy wesprą go w przeprowadzeniu przeglądu strategicznego.
Obecnie nie została podjęta żadna decyzja dotycząca wyboru konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta.
Wszelkie aktualizacje dotyczące przeprowadzanego procesu będą podawane przez Spółkę do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.