Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 23/2023 .

21 sierpnia 2023

Zarząd Spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 sierpnia 2023 roku dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą numer 22  z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Treść zmienionych postanowień:

 1. Skreślono §6a Statutu Spółki;
 2. 14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

 1. 14 ust. 11 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

 1. 14 ust. 12 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego, który przewodniczy posiedzeniom Rady i kieruje jej pracami, w razie nieobecności (lub braku) Przewodniczącego. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny udział Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego w czynnościach Rady Nadzorczej nie jest możliwy, uprawnienia (odpowiednio Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego) wykonuje upoważniony (przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego) Członek RN.”

 1. 14 ust. 13 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności (lub braku), Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

 1. 14 ust. 15 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

“Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący, w przypadku nieobecności lub braku Przewodniczącego) zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie lub w formie elektronicznej lub dokumentowej, z podaniem proponowanego porządku obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej pomimo wniosku, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej.”

 1. 14 ust. 16 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Posiedzenia zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się m.in. datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zaproszenie Przewodniczący lub wnioskodawca przesyła pozostałym Członkom Rady Nadzorczej za pomocą wiadomości e-mail, a w przypadku braku takiej możliwości za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na piśmie. Zaproszenie powinno zostać doręczone Członkom Rady Nadzorczej co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia, jednakże późniejsze doręczenie zaproszenia nie wpływa na ważność posiedzenia, jeśli Członek Rady Nadzorczej, który otrzymał zaproszenie później (albo nie otrzymał go wcale) bierze udział w posiedzeniu w terminie wskazanym w zaproszeniu. Wysyłanie zaproszenia nie jest konieczne, jeżeli o terminie kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani bezpośrednio na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym obecni byli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.”

 1. 14 ust. 18 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

“Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie i podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy  członkowie wyrażają na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można brać udział przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób zapewniający możliwość porozumiewania się ze sobą jednocześnie wszystkim członkom Rady).”

 1. 14 ust. 21 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób zapewniający możliwość porozumiewania się ze sobą jednocześnie wszystkim członkom Rady).”

 1. 14 ust. 26 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek RN powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.”

 1. 14 ust. 29 pkt 1) Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty a także sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),”

 1. po §14 ust. 29a Statutu Spółki dodano ust. 29b o następującym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza ma prawo podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (Doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie pomiędzy Spółką a Doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Podejmując uchwałę, o której mowa w art. 382 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza ustala zakres badania, analizy lub opinii oraz zasady współpracy z Doradcą Rady Nadzorczej, w szczególności wynagrodzenie Doradcy Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich Doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

 1. 15 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i/lub Wiceprezesi Zarządu i/lub członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.”

 1. 15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”

 1. 15 ust. 7 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.”

 1. 15 ust. 8 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie. W posiedzeniu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne (doręczone osobiście, przesyłką kurierską lub listem poleconym) lub przesłane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (poczta e-mail, komunikatory internetowe) powiadomienie o mającym się odbyć posiedzeniu, co najmniej na 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki.”

 1. 15 ust. 9 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, trybie i treści uchwały, stanowiącej przedmiot głosowania.”

 1. po §15 ust. 16 Statutu Spółki dodano ust. 17-19 o następującym brzmieniu:-

„17.Zarząd jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej, na jej żądanie, informacji o:

 • uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
 • sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
 • postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
 • transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
 • zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
 • Realizacja obowiązków, o których mowa w § 15 ust. 17 pkt 1-5, obejmuje posiadane przez zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
 • Informacje wskazane w:
 • 15 ust. 17 pkt 1-3 Statutu, powinny być przekazywane przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej (w formie elektronicznej, dokumentowej bądź ustnie, zgodnie z żądaniem Rady Nadzorczej) o ile Rada Nadzorcza nie później niż 3 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz wskaże zakres informacji jakie Zarząd ma przedstawić na posiedzeniu oraz formę ich przekazania;
 • 15 ust. 17 pkt 4-5 Statutu, powinny być przekazywane przez Zarząd w postaci elektronicznej lub w postaci dokumentowej, o ile Rada Nadzorcza wezwie Zarząd do udzielania tych informacji. Wezwanie Rady Nadzorczej powinno określać zakres żądanych informacji oraz termin udzielenia odpowiedzi, nie krótszy niż 7 dni.”

 

W załączeniu Zarząd Spółki publikuje treść jednolitą Statutu.