Raport bieżący nr 26/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 26/2021 .

20 sierpnia 2021

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat:

Zakończenie subskrypcji trzeciej transzy Akcji serii B emitowanych w ramach programu motywacyjnego Ten Square Games S.A. na lata 2018 – 2020

Treść raportu:

Zarząd Spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje o zakończeniu subskrypcji trzeciej transzy Akcji serii B emitowanych w ramach programu motywacyjnego Ten Square Games S.A. na lata 2018 – 2020. Emisja została przeprowadzona na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym 23/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. Akcje zwykłe na okaziciela serii B III transzy przyznane zostały uprawnionym osobom za trzeci rok trwania programu motywacyjnego tj. 2020 rok.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 15 lipca 2021 roku

Data zakończenia subskrypcji: 11 sierpnia 2021 roku

2) Data przydziału akcji:

Nie dotyczy. Objęcie akcji serii B trzeciej transzy nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Oświadczenia o objęciu akcji zostały złożone w dniach od 16 lipca 2021 roku do 10 sierpnia 2021 roku.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna objęła 34 472 (trzydzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy – z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje serii B trzeciej transzy zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Nie dotyczy. Akcje serii B trzeciej transzy zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

6) Cena po jakiej akcje były obejmowane

Akcje serii B trzeciej transzy były obejmowane po cenie 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za akcję.

7) Opis sposobu pokrycia akcji

Akcje serii B trzeciej transzy zostały objęte za wkłady pieniężne poprzez dokonanie wpłat na rachunek bankowy Emitenta.

8) Liczba podmiotów, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii B trzeciej transzy w ramach subskrypcji prywatnej: 49

9) Liczba podmiotów, które objęły akcje serii B trzeciej transzy w ramach subskrypcji prywatnej: 49

10) Spółka nie zawierała umowy o subemisję.

11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 3 447,20 zł

12) Wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Spółka nie poniosła kosztów zaliczonych do kosztów emisji, w tym kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego czy promocji oferty.

13) Średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: nie dotyczy.