Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 33/2021 .

11 października 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 10/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, Zarząd Ten Square Games S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 11 października 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki,
1. po zapoznaniu się z raportem miesięcznym Spółki sporządzanym dla Rady Nadzorczej oraz aktualnymi wynikami Spółki;
2. mając na uwadze obecną sytuację na rynku gier mobilnych spowodowaną pandemią COVID-19, będącą nową i dotychczas niespotykaną dla całej branży, powodującą ciągłe i trudne do przewidzenia zmiany danych, będących podstawą założeń dotyczących oczekiwanych wyników działalności Spółki;
3. w celu utrzymania wysokiej motywacji osób kluczowych dla działalności Spółki;
4. w celu utrzymania kierunku bieżącej działalności Zarządu oraz budowania długoterminowej wartości dla akcjonariuszy;
postanowiła uznać za uzasadnione zrewidowanie wysokości Powtarzalnej EBITDA za 1 rok programu (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie za rok obrotowy 2021) ustalonej Uchwałą, o maksymalnie 8% względem kwoty wskazanej w Uchwale w sprawie Powtarzalnej EBITDA. W wyniku czego Powtarzalna EBITDA za 1 rok programu zostaje ustalona w wysokości nie mniejszej niż 228 899 896 PLN.
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego na lata 2021-2022, zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (“Uchwała w Sprawie Programu”), do podejmowania wszelkich działań – określonych w regulaminie programu motywacyjnego (“Program”) ustanowionego na podstawie Uchwały w Sprawie Programu.