Raport bieżący nr 35/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 35/2021 .

8 listopada 2021

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że dzisiaj tj. w dniu 08.11.2021 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 05.11.2021 roku uchwały nr 1124/2021 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, którą to uchwałą Zarząd GPW:

  • stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 34.472 (trzydzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje”);
  • postanowił wprowadzić Akcje z dniem 10 listopada 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 listopada 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLTSQGM00016”.

Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.