Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 5/2023 .

31 stycznia 2023

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2023 roku Spółka złożyła oświadczenie o objęciu 71 nowych udziałów w kapitale zakładowym Gamesture Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (“Gamesture”) o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 3550 zł (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) w zamian za wkład pieniężny w kwocie ok. USD 2 700 000.
Spółka jest jedynym wspólnikiem Gamesture, dokonującym objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gamesture.
Objęcie nowych udziałów związane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Gamesture, które przeprowadzane jest na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gamesture z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gamesture z kwoty 18 550 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 22 100 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto złotych) poprzez utworzenie 71 nowych udziałów w kapitale zakładowym Gamesture o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 3550 zł. Na mocy powyższej uchwały wyłączone zostało prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów przez pozostałych wspólników Gamesture i wprowadzone zostały stosowne zmiany do umowy wspólników.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Gamesture przez właściwy sąd rejestrowy, udział Spółki w kapitale zakładowym Gamesture wyniesie 36,88%, co będzie odpowiadać 36,88% głosów na zgromadzeniu wspólników Gamesture.
Zwiększenie udziału Spółki w kapitale zakładowym Gamesture odbywa się szybciej niż było to przewidziane w umowie inwestycyjnej, zawartej przez Spółkę z pozostałymi wspólnikami Gamesture w marcu 2022 roku. Informacje o zawarciu umowy inwestycyjnej i wspólników z dotychczasowymi wspólnikami Gamesture zostały przekazane przez Emitenta raportem bieżącym 19/2022 z dnia 11 marca 2022 roku.