Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 9/2023 .

9 marca 2023

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”) informuje, iż w toku prac nad jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki i Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku Spółka postanowiła dokonać odpisu części kosztów prac rozwojowych poniesionych na rozwój dwóch gier z portfela Spółki w łącznej wysokości 14,5 mln PLN:

– kwota 9,2 mln PLN dotyczy gry Magical District i wynika z decyzji o definitywnym zamknięciu tego projektu i skupieniu się wyłącznie na dalszym rozwoju drugiego tytułu warszawskiego studia – Fishing Masters.

– kwota 5,3 mln PLN dotyczy gry Undead Clash i zawiera koszty prac, których efekty nie będą wykorzystywane w kolejnych etapach rozwoju tytułu, ze względu na decyzję o zmianie w rozgrywce i wprowadzeniu do niej nowego elementu. Pod koniec 2022 roku gra została poddana licznym testom marketingowym. Na podstawie wniosków z ich analizy w rozgrywce Undead Clash wprowadzona została modyfikacja, która w ocenie Spółki ma potencjał zwiększenia zaangażowania graczy, lecz wymaga dodatkowych prac i nakładów. Gra w nowej formule zostanie poddana kolejnym testom marketingowym w połowie 2023 roku.

Koszty odpisów obciążą wyniki czwartego kwartału 2022 roku w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Odpis ma charakter niegotówkowy i nie wpływa na sytuację gotówkową i płynnościową Spółki. Odpis obciąży wynik netto Spółki, ale nie wpłynie na wynik EBITDA ani Skorygowana EBITDA Spółki i Grupy.

Po uwzględnieniu wyżej wymienionych odpisów, szacowana kwota „wartości niematerialnych w budowie” na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi zarówno dla skonsolidowanego, jak i jednostkowego sprawozdania finansowego ok. 21,9 mln PLN i składają się na nią kapitalizowane koszty:

1)       Undead Clash – 12,5 mln PLN;

2)       Fishing Masters – 9,2 mln PLN;

3) koszty wewnętrznie produkowanych narzędzi – 0,3 mln PLN.

Zarząd Spółki informuje również, że dane zaprezentowane w niniejszym raporcie bieżącym mają charakter wstępny i mogą ulec jeszcze zmianie. Ostateczna informacja o kwocie “wartości niematerialnych w budowie” zostanie podana przez Spółkę w sprawozdaniu rocznym, które zostanie opublikowane w dniu 28 marca 2023 roku.