Raport bieżący 8/2021     – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 8/2021     .

18 marca 2021

Raport bieżący nr 8/2021

Data sporządzenia: 2021-03-18

Skrócona nazwa emitenta          TEN SQUARE GAMES S.A.

Temat           Informacja dotycząca niegotówkowej korekty odroczenia przychodów w 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. _”Spółka”_ informuje, że dokonał niegotówkowej korekty polegającej na odroczeniu _rozpoznaniu w czasie_ przychodów 2020 roku.
Część przychodów w grze Fishing Clash _wiodący produkt Spółki_ jest generowana poprzez sprzedaż graczom tzw. wirtualnych dóbr trwałych _ang. durables_. Do 2019 roku Spółka rozpoznawała przychody z tytułu sprzedaży durables w miesiącu dokonania płatności przez użytkownika. Ponieważ wirtualne dobra trwałe mogą być wykorzystywane przez graczy przez dłuższy czas _przez okres ich aktywnego pozostawania w grze_, zatem zgodnie z wymogami MSSF 15, przychód z tytułu sprzedaży durables powinien być rozpoznany w czasie. W sprawozdaniach finansowych za rok 2019 Spółka skorzystała z możliwości _określonej w MSSF 15 par. 44_ niewyceniania durables, ze względu na techniczną niemożność dokonania racjonalnego pomiaru stopnia całkowitego spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia wobec użytkowników.
W toku 2020 roku Spółka wprowadziła zmiany w swoich systemach informatycznych, dzięki czemu technicznie możliwe stało się zbieranie danych pozwalających na przeprowadzenie analizy wykorzystania przez użytkowników dóbr trwałych w czasie. W oparciu o pozyskane dane, Spółka dokonała _na dzień 31 grudnia 2020 roku_ szacunku kwoty zobowiązania _zobowiązania z tytułu umów z użytkownikami_ z tytułu udostępnienia trwałego dobra w grze – przychody dotyczące zakupu trwałych wirtualnych towarów _oraz koszty prowizji platform dystrybucji cyfrowej takich jak Google Play oraz App Store, dotyczące tych przychodów_ są rozpoznawane przez szacowany średni okres gry użytkowników płacących.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu korekty i obniżeniu przychodów roku 2020 o kwotę 43,2 mln PLN _względem płatności dokonanych przez graczy Fishing Clash_ oraz zysku na działalności operacyjnej o kwotę 30,2 mln PLN, co zostało dzisiaj wstępnie potwierdzone z biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego za rok 2020.
Zarząd Ten Square Games S.A. podkreśla, że omawiana korekta jest niegotówkowa i nie ma żadnego wpływu na jej przepływy pieniężne bądź rentowność. W związku ze sposobem przeprowadzenia korekty, wynikającym z zastosowania zapisów MSSF 15, to jest bez korygowania wyników lat ubiegłych, Spółka szacuje, że przeprowadzenie analogicznej korekty w 2021 roku będzie mieć znacznie mniejszy procentowo wpływ na jej przychody oraz zysk operacyjny, niż w roku 2020.
Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane będące w trakcie badania sprawozdania finansowego, które mogą różnić się od danych ostatecznych, które Spółka zamierza opublikować w dniu 22 marcu 2021 r.